ńĆasto kladen√© ot√°zky

ńĆo ak bude dieŇ•a plakaŇ•?

 

Obńćas sa st√°va, Ňĺe menŇ°ie a niekedy aj starŇ°ie  deti odl√ļńćenie od rodińćov nezvl√°dnu. Kritick√Ĺ ńćas je veńćer, kedy sa maj√ļ pripraviŇ• na sp√°nok. Ved√ļci vedia, ako v takom pr√≠pade postupovaŇ•. DieŇ•a sa snaŇĺia upokojiŇ•, poteŇ°iŇ•, menŇ°√≠m deŇ•om povedia rozpr√°vku na dobr√ļ noc, nechaj√ļ zaŇĺat√© svetlo v chodbe a zostan√ļ pri dieŇ•ati aŇĺ dok√Ĺm nezasp√≠. Pom√°ha aj drobn√° pozornosŇ• za statońćnosŇ•, napr√≠klad svietiaci n√°ramok ako odmena. Verte, Ňĺe s pr√≠chodom rann√©ho slnka sa sm√ļtok razom rozplynie  a pońćas nabit√©ho programu pońćas dŇąa nie je na slzy ńćas.

Ale ak niektor√© dieŇ•a nezvl√°da situ√°ciu ani pońćas dŇąa a nezlepŇ°uje sa to, kontaktujeme rodińćov a spolu hńĺad√°me v√Ĺchodisko.

 

ńĆo ak dieŇ•a ochorie?

 

V t√°bore je nonstop k dispoz√≠cii kvalifikovan√Ĺ zdravotn√≠k. Akon√°hle sa dieŇ•a sŇ•aŇĺuje na zdravotn√Ĺ probl√©m, alebo na Ňąom ved√ļci zbad√° nieńćo nezvyńćajn√©, odvedieme ho k zdravotn√≠ńćke. T√° situ√°ciu zhodnot√≠. Pri slabej bolesti hlavy alebo bruŇ°ka si nech√° dieŇ•a pri sebe na izbe a sleduje ho, pri zv√ĹŇ°enej teplote pod√° tabletku a taktieŇĺ ost√°va pri zdravotn√≠ńćke. V√§ńćŇ°inou tieto menŇ°ie probl√©my prejd√ļ v priebehu 1 dŇąa (pr√≠padne pońćas p√°r hod√≠n), nakońĺko to b√Ĺva len odpoveńŹ organizmu na √ļnavu, prehriatie, moŇĺno obavy z nov√©ho...

Ak by sa zdravotn√Ĺ stav pońćas dŇąa nezlepŇ°il, kontaktujeme rodińćov a spolońćne situ√°ciu rieŇ°ime.

 

Daҕ dieҕaҕu mobil?

 

Nie je moŇĺn√© z naŇ°ej strany jednoznańćne mobil v t√°bore zak√°zaŇ•. Ak dieŇ•aŇ•u mobil povolia rodińćia, preberaj√ļ pln√ļ zodpovednosŇ• v pr√≠pade jeho straty/poŇ°kodenia. Pońćas programu si deti mobil musia nechaŇ• na izbe, alebo si ho m√īŇĺu uschovaŇ• u ved√ļceho.

Deti pouńć√≠me, aby volali len v ńćase popoludŇąajŇ°ieho vońĺna-oddychu. Ak sa stane, Ňĺe deti bud√ļ pouŇĺ√≠vaŇ• mobil na hranie, popr√≠pade volanie, vo veńćern√Ĺch hodin√°ch (po veńćierke), odoberieme im ho. VyruŇ°uj√ļ t√Ĺm ńćasto ostatn√© deti na izbe, ktor√© uŇĺ chc√ļ spaŇ•.

Rodińćov pros√≠me, aby deŇ•om volali v odpor√ļńćanom ńćase ‚Äď 13,00 ‚Äď 14,00 (je to ńćas oddychu po obede) .

MenŇ°√≠m deŇ•om neodpor√ļńćame volaŇ• v√ībec, najm√§ nie vo veńćern√Ĺch hodin√°ch. Rodińćia m√īŇĺu kontaktovaŇ• hlavn√ļ ved√ļcu a informovaŇ• sa, ako dieŇ•a zvl√°da t√°bor.

Ak V√°m dieŇ•a zavol√°, Ňĺe sa napr. poh√°dalo s kamar√°tom na izbe, alebo sa mu niekto posmieval, sk√ļste ho pros√≠m v prvom rade nasmerovaŇ• za jeho oddielov√Ĺm ved√ļcim, ktor√Ĺ urńćite probl√©m vyrieŇ°i. N√°sledne si pokojne preverte vyrieŇ°enie situ√°cie. ńĆasto rodińćia podńĺahn√ļ panike a okamŇĺite volaj√ļ  hlavnej ved√ļcej t√°bora, ktor√° to ale rovnako rieŇ°i cez oddielov√©ho ved√ļceho. Ak dieŇ•a spr√°vne podpor√≠te, stihne to so svojim ved√ļcim vyrieŇ°iŇ• r√ĹchlejŇ°ie a nauńć√≠ ho to samostatne rieŇ°iŇ• probl√©m do bud√ļcna.  Samozrejme, ak to z ak√©hokońĺvek d√īvodu nebude dorieŇ°en√© k VaŇ°ej spokojnosti, obr√°Ň•te sa na hlavn√ļ ved√ļcu/ved√ļceho.

Kontakt na hlavn√ļ ved√ļcu:  0948/290609.

 

ńĆo ak sa dieŇ•a nevie zaradiŇ• do kolekt√≠vu?

 

KaŇĺd√© dieŇ•a je samostatn√° individu√°lna bytosŇ•, niekto sa zozn√°mi s druh√Ĺmi deŇ•mi v priebehu min√ļty a niekomu to trv√° aj dva dni. Od prv√©ho okamihu sa snaŇĺ√≠me deŇ•om t√ļto cestu uńĺahńćiŇ• r√īznymi zoznamovac√≠mi hrami. VŇ°√≠mame si, ako si deti ‚Äěsadn√ļ‚Äú na izbe a ak nastan√ļ probl√©my medzi nimi, rieŇ°ime to v nevyhnutnom pr√≠pade aj v√Ĺmenou . Samozrejme to mus√≠ byŇ• preveden√© citlivo s ohńĺadom na vŇ°etky deti na dotknut√Ĺch izb√°ch.

Aj t√≠ najv√§ńćŇ°√≠ introverti si  dok√°Ňĺu n√°jsŇ• spriaznen√ļ duŇ°u a naŇ°i ved√ļci s√ļ Ň°kolen√≠, aby vedeli deŇ•om podaŇ• pomocn√ļ ruku a spr√°vne ich nasmerovaŇ•.

A ak VaŇ°e dieŇ•a napriek VaŇ°im aj jeho obav√°m t√ĹŇĺdeŇą v t√°bore zvl√°dne a odnesie si odtiańĺ mnoŇĺstvo pekn√Ĺch a vesel√Ĺch spomienok, posiln√≠ to jeho sebavedomie a pom√īŇĺe mu to v bud√ļcnosti v samostatnosti.

 

NA҆I PARTNERI

Kontakt:

PieŇ°Ň•ansk√Ĺ Klokan - z√°ujmov√© zdruŇĺenie

 

HoŇ°t√°ky 1033/26

92101 PieŇ°Ň•any

 

IńĆO: 42403120

DIńĆ: 2120062351

 

Soci√°lne siete:

created by Adam Kinzel